حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی فروشگاه شاهکار الکترونیک

فروشگاه شاهکار الکترونیک متعهد میگردد، کلیه اطلاعات شخصی مشتریان و بازدیدکنندگان سایت خود را اعم از نام، تخصص،ایمیل،تلفن، آدرس، IP، حجم خرید به امانت نزد خود محفوظ دارد.